english

گشنیز


نام محصول : گشنیز گشنیز
طبع محصول : سرد
خواص محصول :

بادشکن - ضد افت و جوش - ضد کرم و باکتری معده و روده - نیرو دهنده - مفید در درمان بیماریهای عفونی

نحوه مصرف محصول :

بعد از هر غذا یک استکان میل شود.