english

معجون شیرافزا


نام محصول : معجون شیرافزا معجون شیرافزا
طبع محصول :
خواص محصول :

زیاد کننده شیر مادران

نحوه مصرف محصول :

بعد از هر غذا یک استکان میل شود